Právny servis

V tejto rubrike pre vás budeme pripravovať materiály, ktoré Vám pomôžu zorientovať sa v legislatíve a správne pochopiť predovšetkým obsah Autorského zákona.

 
Autorský zákon č.185/2015 Z.z.

Nový autorský zákon je v úplnom súlade so záväzkami Slovenskej republiky v oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom a smernicami EU. Vstúpil v platnosť 1.1.2016.

O podstatných úpravách svedčí  prosté porovnanie počtu paragrafov predchádzajúceho a súčasného zákona, ktorý sa takmer zdvojnásobil. O audiovizuálnom diel hovorí Autorský zákon v § 82-86.

Legálnu definíciu audiovizuálneho diela ustanovuje tento zákon v § 82:


§ 82 Audiovizuálne dielo a originál audiovizuálneho diela

(1) Audiovizuálne dielo je dielo vytvorené filmovými tvorivými postupmi, ako aj výberom a spracovaním diel audiovizuálne použitých bez ohľadu na formu a spôsob ich spracovania, vnímateľné prostredníctvom technického zariadenia ako sled zaznamenaných, zámerne usporiadaných a navzájom súvisiacich obrazov vyvolávajúcich dojem pohybu a sprevádzaných zvukom alebo bez neho.

(2) Originálom audiovizuálneho diela je prvý audiovizuálny záznam tohto diela.
 
Autorstvo audiovizuáoneho diela definuje § 83 a medzi autormi je explicitne uvedený aj autor hudby, ak táto vznikla pre dané AVD:

§ 83 Autorstvo audiovizuálneho diela

(1) Ak je audiovizuálne dielo zapísané v Medzinárodnom zozname audiovizuálnych diel,27) za jeho autora sa považuje osoba zapísaná v tomto zozname, kým sa nepreukáže opak; to neplatí, ak je tento zápis v rozpore s odsekom 2 alebo s iným vyhlásením uvedeným v tomto zozname.

(2) Za autorov audiovizuálneho diela sa považujú režisér, autor scenára, autor dialógov a autor hudby, ktorá bola vytvorená osobitne pre toto dielo, a iná fyzická osoba, len ak sa na vytvorení audiovizuálneho diela podieľala tvorivou duševnou činnosťou.

(3) Ak sa na tvorbe audiovizuálneho diela podieľalo viacero fyzických osôb podľa odseku 2, primerane sa uplatnia ustanovenia § 15.

(4) Práva autorov audiovizuálne použitých diel zostávajú zachované.
 
V § 86 sa špeciufikuje výkon práv k audiovizuálnemu dielu:

Výkon práv k audiovizuálnemu dielu

(1) Ak nie je dohodnuté inak, majetkové práva autorov k audiovizuálnemu dielu vykonáva výrobca originálu audiovizuálneho diela, ak od autorov audiovizuálneho diela získal písomný súhlas na vyhotovenie originálu audiovizuálneho diela a dohodol sa s nimi na odmene za vytvorenie audiovizuálneho diela a na odmene alebo spôsobe jej určenia osobitne za každé jednotlivé použitie audiovizuálneho diela; na dohodu o odmene za použitie diela sa vzťahuje ustanovenie § 69 ods. 1 až 3.

(2) Ak výrobca originálu audiovizuálneho diela vykonáva majetkové práva autorov k audiovizuálnemu dielu podľa odseku 1, platí, že

a) má výhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu na celý čas trvania majetkových práv na použitie audiovizuálneho diela alebo jeho časti v znení pôvodnom, dabovanom alebo doplnenom o titulky, a to s možnosťou udelenia sublicencie alebo postúpenia licencie,
b) je povinný previesť odmenu za káblovú retransmisiu audiovizuálneho diela, ktorú mu vyplatí príslušná organizácia kolektívnej správy bez zbytočného odkladu po takomto vyplatení v prospech autorov audiovizuálneho diela, a
c) právo autorov audiovizuálneho diela na náhradu odmeny a na primeranú odmenu zostávajú zachované.

(3) Zánikom právneho vzťahu podľa odseku 1 zostávajú práva a povinnosti podľa odseku 2 nedotknuté.

(4) Ak nie je dohodnuté inak, platí pre prípad, ak autor audiovizuálne použitého diela podľa § 85 ods. 1 písm. b) a c) udelil výrobcovi originálu audiovizuálneho diela písomný súhlas na vloženie audiovizuálne použitého diela do audiovizuálneho diela a dohodol sa s ním na odmene alebo spôsobe jej určenia za použitie audiovizuálne použitého diela, že výrobca originálu audiovizuálneho diela

a) má súhlas na spracovanie alebo inú zmenu audiovizuálne použitého diela pre vytvorenie audiovizuálneho diela a jeho zaznamenanie audiovizuálnym záznamom v znení pôvodnom, dabovanom alebo doplnenom o titulky,
b) má výhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu a na celý čas trvania majetkových práv na použitie audiovizuálne použitého diela spolu s použitím audiovizuálneho diela, a to s možnosťou udelenia sublicencie alebo postúpenia licencie,
c) je povinný previesť odmenu za káblovú retransmisiu audiovizuálne použitého diela, ktorú mu vyplatí príslušná organizácia kolektívnej správy, bez zbytočného odkladu po takomto vyplatení v prospech autora audiovizuálne použitého diela.

(5) Na dohodu o odmene za použitie audiovizuálne použitého diela podľa odseku 4 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 69.

(6) Ustanovenia odsekov 4 a 5 sa primerane použijú aj na umelecký výkon, zvukový záznam alebo audiovizuálny záznam použitý v audiovizuálnom diele. Práva výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu alebo výrobcu audiovizuálneho záznamu na náhradu odmeny podľa § 36 ods. 2 a na primeranú odmenu podľa § 99, 110 a 119 zostávajú zachované.

(7) Práva autorov audiovizuálne použitých diel na náhradu odmeny a na primeranú odmenu zostávajú zachované.
 
V nasledujúcej kapitole Autorského zákona „Práva súvisiace s autorským právom“ sa podrobne hovorí aj o právach výrobcov zvukových záznamov v § 107-115 a interprétov v § 94-106.


Odporúčame prečítať si pozorne celý autorský zákon, ale pozor na vlastnú interpretáciu zákonov!
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185

 
Databázy a registre ďalších  právnych predpisov
Eur-lex - databáza predpisov Eúropskej únie
WIPO-lex - databáza predpisov a medzinárodných zmlúv Svetovej organizácie duševného vlastníctva

Ak máte nejasnosti, požiadajte o právne poradenstvo. V prípade vášho záujmu poskytneme kontakt na skúsené právne kancelárie, ktoré sa na oblasť hudobného práva v SR dlhodobo špecializujú.


 
 

Image Map