FAQ
 
(1)
Môžem použiť pri výrobe audiovizuálneho diela iba časť skladby (napr. 3 takty) bez nutnosti získania licenčného oprávnenia a uhradení autorskej odmeny?

Predmetom autorského práva je aj časť diela, názov diela a meno postavy, ak spĺňajú podmienky (§3 ods. 1 Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. ), že sú:
- z oblasti literatúry, umenia alebo vedy
- sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami bez ohľadu na ich podobu, obsah, kvalitu, účel, formu vyjadrenia alebo mieru dokončenia

Na použitie časti skladby sa teda rovnako ako na celé dielo vzťahuje povinnosť používateľa získať od nositeľa práva na použitie časti diela súhlas a uhradiť autorskú odmenu.

Je potrebné rozlišovať medzi:
- výhradnými osobnostnými právami (ust. §18 Autorského zákona), medzi ktoré patrí právo na nedotknuteľnosť diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do diela, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním s dielom, ktoré by znižovalo hodnotu diela alebo spôsobilo ujmu autora na jeho cti alebo dobrej povesti (tie organizácia kolektívnej správy nevykonáva) a

- výhradnými majetkovými právami (ust. § 19 Autorského zákona), medzi ktoré patrí napr. právo na spojenie diela s iným dielom, právo na vyhotovenie rozmnoženiny diela alebo právo na uvedenie diela na verejnosti (organizácia kolektívnej správy vykonáva tie z majetkových práv, ku ktorým má mandát od nositeľov práv a na ktoré sa vzťahuje jej oprávnenie udeľované Ministerstvom kultúry SR)
Výnimkou z vyššie uvedeného pravidla sú tzv. zákonné licencie uvedené v ust. § 34 až 57 Autorského zákona, ako napríklad citácia (ust. §37 Autorského zákona) alebo karikatúra, paródia alebo pastiš (ust. §38 Autorského zákona).

(2)
Ak použijem dielo slovenského autora, ktorý nie je zastupovaný SOZA, stačí priama zmluva s autorom, alebo v prípade vydávania napr. DVD, musím uzavrieť zmluvu so SOZA?

V prípade, že ide o použitie diela domáceho autora, ktorý nie je zastupovaný SOZA, postačuje zmluva s autorom. Je však potrebné upozorniť, že status autora t.j. či je zastupovaný SOZA, sa môže zmeniť. V každom prípade odporúčame kontaktovať SOZA.
-

(3)
Existujú diela vážnej hudby, kde už uplynula doba ochrany autorských práv. Je možné tieto diela použiť bez nutnosti získania licenčného oprávnenia a uhradení autorskej odmeny?

Áno. Nutnosť získania licenčného oprávnenia sa nevzťahuje na hudobné diela, ktorým už uplynula doba trvania majetkových práv, t.j. doba od okamihu vytvorenia diela, počas autorovho života a 70 rokov po smrti autora. Pri spoluautorskom diele majetkové práva trvajú počas života posledného zo spoluautorov a 70 rokov po jeho smrti.
Je potrebné upozorniť, že v prípade ak je audiovizuálne dielo vytvorené ako spoluautorské dielo, majetkové práva trvajú počas života poslednej osoby spomedzi režiséra, autora scenára, autora dialógov a autora hudby, ktorá bola vytvorená osobitne pre toto dielo a 70 rokov po jej smrti (ust. § 32 ods. 1 Autorského zákona).
Treba tiež mať na zreteli, že obvyklá doba trvania majetkových práv - 70 rokov po smrti autora - môže byť predĺžená napr. v prípade prvého vydania diela až po smrti autora. Uvedenú problematiku rieši ust. § 32 ods. 2 Autorského zákona, podľa ktorého „práva k predtým nezverejnenému dielu podľa § 13 ods. 3 trvajú 25 rokov od zverejnenia tohto diela,“ pričom „osobou, ktorá vykonáva majetkové práva k tomuto dielo je osoba, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo“ (ust. § 13 ods. 3 Autorského zákona).
Pri použití diel, ktorým už uplynula doba trvania majetkových práv je potrebné pamätať aj na práva výrobcu a práva interpretov.

(4)
Ak chceme použiť súčasný hit – americkú pesničku ako podkres v televíznom filme určený pre televízne vysielanie, vysielateľ je koproducentom a má uzavretú zmluvu so SOZA. Sme povinní zaobstarať si synchronizačnú licenciu? Ako sa v takomto prípade postupuje?

V tomto prípade odporúčame odkonzultovať s vysielateľom obsah jeho zmluvy so SOZA, povinnosti a práva z nej vyplývajúce, čím sa zistí, či je resp. nie je potrebné synchronizačné práva vysporiadať osobitne.
Obecne: repertoár, ktorý vznikol v USA a Veľkej Británii podľa copyrightového práva licencujú iba oprávnení nositelia práv – zvyčajne to nebýva ani sám autor /skladateľ, textár/, ale vydavateľstvo, prípadne právna kancelária zastupujúca nositeľa majetkových práv. Synchronizačná licencia sa môže pohybovať od niekoľkých tisícov po niekoľko desať tisíc eur. V prípade pesničiek nezabúdajte, že spoluautorom diela je aj textár aranžér. Ak ste nezískali synchronizačné licencie od všetkých, nezískali ste licenciu – posledný v rade nemusí súhlasiť. A nie je to len otázka peňazí. Zaradiť popový hit do filmu bez toho, že by ste získali synchronizačnú licenciu by bol hazard: nezabúdajte, že americkí vydavatelia už používajú MRS /rozpoznávací systém hudby/.

(5)
Ak vzniká filmové alebo televízne dielo v koprodukcii viacerých koproducentov a štátov EU, existuje nejaké pravidlo, u ktorej ochrannej organizácie rieši producent napríklad synchronizačné licencie alebo je plne v kompetencii koproducentov rozhodnúť, ktorý z nich (v ktorom štáte) hudobné práva vysporiada?

SOZA neudeľuje licenciu na synchronizáciu pri tvorbe filmov. Producent sa musí vždy obrátiť na konkrétneho nositeľa práv. V prípade, že je nositeľ práv zastúpený organizáciou kolektívnej správy práv, ktorá má oprávnenie na udeľovanie synchronizačnej licencie, je potrebné sa obrátiť na predmetnú organizáciu kolektívnej správy práv.
Organizácia kolektívnej správy v ČR, OSA napríklad má oprávnenie od veľkej časti svojich členov k udeľovaniu synchronizačnej licencie.
Zatiaľ neexistuje žiadne pravidlo ani predpis, záleží na vôli koproducentov a ich vzájomnej koprodukčnej zmluve, kto z nich zabezpečí pre film synchronizačné licencie, licencie výrobcov zvukovej nahrávky, prípadne výkonných umelcov.

(6)
Ak nakrútime videosekvenciu, v ktorej znie z reproduktorov hudba (napríklad mládež tančí na zábave, alebo na hodine tanečného krúžku atď.) a táto sekvencia má dĺžku napríklad 15 -30 s, je potrebné získať na takúto skladbu nejakú licenciu, keď zo strany výrobcu AVD nedochádzalo k synchronizácii hudby a obrazu, ale hudba bola súčasťou zaznamenanej reality?

Na základe ustanovenia § 55 Autorského zákona platí výnimka „Náhodné použitie diela“, podľa ktorej „do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva dielo, ktoré bolo náhodne zaradené do iného obsahu; náhodne zaradené dielo možno použiť výlučne v spojení s týmto obsahom.“
V zmysle uvedeného, na sekvenciu hudby v dĺžke 15-30 sekúnd, pri ktorej nedochádza k synchronizácii hudby a obrazu, ale iba k zaznamenaniu reality, ktorá je súčasťou inej videosekvencie, nie je potrebné získať súhlas (licenciu) na jej použitie.

Ďalšie výnimky a obmedzenia majetkových práv autora, ktoré umožňujú nakladanie s dielom bez jeho súhlasu sú uvedené v ust. § 34 - § 57 Autorského zákona. Pre takéto použitia diela platí, že nesmú byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie byť nimi neodôvodnene zasahované do právom chránených záujmov autora.

Ide o tieto výnimky:
1. Použitie diela na účely slobody prejavu a práva na informácie (citácia, karikatúra, paródia, pastiš, použitie diela na informačné účely, záznam vysielania, použitie diela umiestneného na verejnom priestranstve)
2. Použitie diela na sociálne, vzdelávacie, vedecké, kultúrne, úradné a iné účely (vyhotovenie rozmnoženiny diela pre súkromnú potrebu, reprografia, použitie diela na vyučovacie účely a pri výskume, použitie diela pri školských predstaveniach, použitie diela pre potreby osôb so zdravotným postihnutím, použitie diela v rámci náboženských a úradných obradov a sviatkov, použitie diela prostredníctvom koncového zariadenia, použitie diela na účel archivovania, použitie diela verejným vystavením, použitie osirelého diela, použitie architektonického diela, použitie diela na úradné účely)
3. Použitie diela s minimálnym hospodárskym významom (Dočasné vyhotovenie rozmnoženiny diela, Náhodné použitie diela, použitie diela pri oprave a ukážke zariadenia, propagácia výstavy a dražby umeleckého diela).

(7)
Nakrútili sme propagačné DVD vlastnej firmy, do ktorého chceme použiť skladbu zahraničného autora. DVD bude šírené, nepredajné, ako dar obchodným partnerom. Ako v máme v tomto prípade postupovať?

Pri použití skladby zahraničného autora je potrebné získať tzv. Synchronizačnú licenciu (súhlas na použitie skladby pri výrobe audiovizuálneho diela) od originálneho vydavateľa, resp. subvydavateľa alebo priamo od ochrannej organizácie daného autora. Podľa vami dodaných informácií o hudobných dielach (názov diela a meno autora) Vám SOZA poskytne kontakty na konkrétne subjekty, s ktorými je potrebné dohodnúť sa na podmienkach licencie. Výška odmeny závisí na týchto subjektoch.
Na samotné šírenie nosičov DVD potrebujete zvlášť licenčnú zmluvu od SOZA. Základom pre výpočet autorskej odmeny je hudobná zostava audiovizuálneho diela, ktorá je súčasťou žiadosti o uzatvorenie licenčnej zmluvy. Na základe týchto údajov Vám bude zaslaný návrh licenčnej zmluvy.

(8)
Vytvoril som krátke video, teaser (cca 2-5 min), v ktorom som použil skladbu autora zastupovaného SOZA. Video by som chcel umiestniť na svoje internetové stránky. Podlieha to nutnosti získať licenciu a zaplatiť autorskú odmenu?

Áno podlieha. V súvislosti s použitím hudobného diela autora zastupovaného SOZA vo Vašom videu, je potrebné v zmysle príslušných ustanovení Autorského zákona, jednoznačne rozlišovať dve podstatné skutočnosti:
I. Získanie súhlasu na tzv. synchronizačné práva k hudobnému dielu (t.j. že chcete použiť existujúce hudobné dielo vo Vašom videu) je možné výlučne od autora hudobného diela a SOZA na takéto udelenie súhlasu nemá mandát, pretože predmetný súhlas nespadá pod majetkové práva, ktoré SOZA spravuje. Na tento účel je potrebné získať súhlas priamo od autora/uzavrieť s autorom diela licenčnú zmluvu.
II. Získanie súhlasu na následné použitie hudobného diela (napr. na jeho zverejnenie na webovej stránke a pod.). Za predpokladu, že by ste takto novovzniknuté dielo (Vaše video s hudbou iného autora) chceli uverejniť, je potrebné so SOZA uzavrieť Hromadnú licenčnú zmluvu na použitie hudobných diel. Typ Hromadnej licenčnej zmluvy ako aj výška autorskej odmeny (ktorú by ste museli uhradiť) bude závisieť od presného spôsobu a použitia Vášho novovzniknutého diela.

(9)
Musím niečo platiť SOZA, ak mi hudbu k filmu skomponoval Vami zastupovaný autor s ktorým som sa za vytvorenie hudby už vyrovnal? Mám nejaké povinnosti k SOZA?

V tomto prípade, keď je hudba skomponovaná priamo k filmu, nie je potrebné so SOZA uzatvárať žiadnu licenčnú zmluvu, nakoľko SOZA neudeľuje licenciu na synchronizáciu a z toho dôvodu nie ste povinný zaplatiť SOZA autorskú odmenu.

Povinnosť na uzatvorenie licenčnej zmluvy so SOZA by Vám vznikla, ak by ste tento film ďalej šírili na verejnosti (napr. na DVD a pod.), alebo ak by ste tento film uviedli na verejnosti (napr. verejným prenosom, online a pod.). Ak chcete uviesť film v kinodistribúcii, mali by ste zaslať SOZA hudobnú zostavu filmu a pripomenúť skladateľovi, aby si nezabudol ohlásiť toto hudobné dielo. Hudobná zostava filmu (cue sheet) sprevádza potom filmové dielo aj pri uvádzaní na verejnosti v zahraničí a hudobný skladateľ má prostredníctvom partnerských ochranných organizácií SOZA možnosť získať honorár za šírenie diela.

(10)
Vytvorili sme PR video pre klienta, video bude umiestnené na YouTube alebo webových stránkach klienta a takisto klient chce 100 rozmnoženín pre účely vlastnej propagácie. Akú zmluvu sme povinní uzatvoriť so SOZA a aké sú v tomto prípade poplatky, ak použijeme hudbu z repertoáru SOZA?

V súvislosti s použitím hudobného diela autora zastupovaného SOZA vo Vašom videu, je potrebné v zmysle príslušných ustanovení Autorského zákona, jednoznačne rozlišovať dve podstatné skutočnosti:

I. Získanie súhlasu na tzv. synchronizačné práva k hudobnému dielu (t.j. že chcete použiť existujúce hudobné dielo vo Vašom videu) je možné výlučne od autora hudobného diela a SOZA na takéto udelenie súhlasu nemá mandát, pretože predmetný súhlas nespadá pod majetkové práva, ktoré SOZA spravuje. Na tento účel je potrebné získať súhlas priamo od autora/uzavrieť s autorom diela licenčnú zmluvu.

II. Získanie súhlasu na následné použitie hudobného diela (napr. na jeho zverejnenie na webovej stránke a pod.) Za predpokladu, že by ste takto novovzniknuté dielo (Vaše video s hudbou iného autora) chceli zverejniť, je potrebné so SOZA uzavrieť Hromadnú licenčnú zmluvu na použitie hudobných diel – z tejto povinnosti existuje výnimka popísaná v bode II.A.

II.A. Pokiaľ bude Vaše audiovizuálne dielo zverejnené len na portáli YouTube alebo embedované z YouTube na webových stránkach klienta a zároveň pokiaľ spĺňate obchodné a licenčné podmienky YouTube, nemáte voči SOZA ďalšiu osobitnú povinnosť.

II.B. Pokiaľ bude Vaše audiovizuálne dielo zverejnené jeho uploadnutím priamo na webové stránky klienta (teda bude následne prehrávané priamo z webových stránok klienta) je potrebné so SOZA uzatvoriť hromadnú licenčnú zmluvu o použití hudobných diel ich sprístupňovaním verejnosti, vyhotovením rozmnoženiny alebo nájmom podľa ustanovenia § 78 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Pri tejto hromadnej licenčnej zmluve rozlišujeme, podľa počtu prehratí za mesiac nasledovné typy:

BASIC SOD AUDIO-VIDEO (BaSODAV) so sadzbou 20 EUR / mesiac pri počte do 20.000 streamov (prehratí) za mesiac.
MEDIUM SOD AUDIO-VIDEO (MeSODAV) so sadzbou 37,5 EUR / mesiac pri počte do 40 000 streamov (prehratí) za mesiac.
MAXI SOD AUDIO-VIDEO (MaSODAV) pri viac ako 40 000 streamoch (prehratiach) za mesiac so sadzbou podrobne rozpísanou v platnom Sadzobníku SOZA, zverejnenom na oficiálnom webe SOZA.
Na výrobu a šírenie nosičov potrebujete zvlášť licenčnú zmluvu od SOZA. Základom pre výpočet autorskej odmeny je hudobná zostava audiovizuálneho diela, ktorá je súčasťou žiadosti o uzatvorenie licenčnej zmluvy. Na základe týchto údajov Vám bude zaslaný návrh licenčnej zmluvy. V konkrétnom prípade výroby práve 100 ks nosiča je výška autorskej odmeny v rozpätí od 7 do 12 € bez DPH (Finančné údaje platia k termínu máj 2016).

(11)
Začal som profesionálne natáčať svadby, plesy a pod. A chcel by som tieto záznamy podfarbovať hudbou. Koľko zaplatím za použitie zahraničných aj slovenských skladieb?

Paušálnu autorskú odmenu za použitie hudobných diel zaznamenaných a rozmnožovaných na audiovizuálnych nosičoch súkromnej povahy (záznamy zo svadby, stužkovej, rodinnej udalostí) presne stanovuje Sadzobník SOZA. Je to od 7€ bez DPH pri počte rozmnoženín do 10 kusov a do 34 € bez DPH pri počte rozmnoženín nad 51 kusov. (Finančné údaje platia k termínu máj 2016.) Sadzby autorských odmien sú rovnaké pre domáci aj zahraničný repertoár.

(12)
Na internete sa v súčasnej dobe ponúka hudba pre ozvučovanie filmov a videí za jednorazový poplatok v rôznych hudobných bankách. Ak si kúpim túto hudbu, už nemusím nič ďalej platiť?

Dôležitá je hudobná zostava celého audiovizuálneho diela. Ak použijete čo len jednu skladbu zastupovaného autora, potrebujete synchronizačné licencie a všetky ďalšie práva musíte riešiť v prípade ďalšieho šírenia AVD s príslušnou ochrannou organizáciou kolektívnej správy.

Ak chcete používať hudbu z hudobných bánk a knižníc z internetu, je potrebné si dôkladne prečítať a najmä porozumieť terminológii a samozrejme predovšetkým licenčným podmienkam, ktoré sú s tým spojené. Môže sa však stať, že si hudbu stiahnete, zaplatíte a s odstupom času zistíte, že majetkové práva k hudobnému dielu patria úplne inému subjektu, daný internetový portál už neexistuje alebo sa odvoláva na právny poriadok štátu, ktorý nepodpísal medzinárodné konvencie. Preto odporúčame spoluprácu s vydavateľmi, ktorí sa na túto oblasť špecializujú a uzatvárajú zmluvy so všetkými autormi a interpretmi tak, že všetky synchronizačné práva vyriešite v rámci jednej licenčnej zmluvy s vydavateľstvom. Ich diela sú registrované v medzinárodných databázach a v jednotlivých krajinách majú aj svojich subvydavateľov, ktorí plne rešpektujú právny poriadok EU a Autorský zákon. Subvydavatelia Vám navyše pomôžu orientovať sa v systéme vyhľadávania.

Na Vaše otázky odpovedali:
JUDr. PhDr. Silvester Danóczy, PhD., Ing. Róbert Osvald, PhDr. Svatava Maria Kabošová


 
 

Image Map